แผนที่ตำบลหนองฮี

map1

ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก ประกอบได้ด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านหนองฮี
หมู่ 2 บ้านหนองฮี
หมู่ 3 บ้านโพนทัน
หมู่ 4 บ้านจรุกเตย
หมู่ 5 บ้านผักอีตู่
หมู่ 6 บ้านกุงโกน
หมู่ 7 บ้านหนองกกคูณ
หมู่ 8 บ้านนาสะเดา
หมู่ 9 บ้านโพนทันกลาง
หมู่ 10 บ้นกรุงใหม่
หมู่ 11 บ้านหนองฮี
หมู่ 12 บ้านหนองฮี