มีนาคม 01 2016
12116599_970235463063197_1402275115_o

ประชาคมแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562)

 

12062716_970234756396601_1074752419_o 12248471_970236416396435_392605518_o 12318456_970236089729801_294094879_o 12736272_1255160734500394_1594980019_n (1)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อ.ปลาปาก
จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2560 –
2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้อง
การของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลที่ได้
มาจัดทำแผนพัฒนาสามปี จึงขอเชิญประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้านร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ในระหว่างวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2559